Ανακοίνωση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΓΘ

Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης
Βενιζέλου 3
54624
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 30/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Σ.Ε.Γ.Θ., στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14/4/2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 7.30 μ.μ. διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής του Zoom.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Προεδρείου για την Γενική Συνέλευση
  2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2023
  3. Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός χρήσης 2023
  4. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το ίδιο έτος
  5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  6. Προϋπολογισμός έτους 2024 και πρόγραμμα δραστηριοτήτων
  7. Διαγραφή μελών του Συνδέσμου, λόγω μη καταβολής των συνδρομών δύο (2) ετών και πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του καταστατικού.
  8. Προτάσεις από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και ανακοινώσεις από την πρόεδρο του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεσαι σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8.00 μ.μ. την ίδια ημέρα.

Η Πρόεδρος Δ.Σ Σ.Ε.Γ.Θ.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΤΣΟΥΡΕΚΑ

Η Γεν. Γραμματέας Δ.Σ Σ.Ε.Γ.Θ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΛΙΩΝΗ